CBO-RICHTLIJNEN CRPS 2006 PDF

De kerngroepleden hebben geen vacatiegelden of andere onkostenvergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden in het kader van de actualisering van deze richtlijn. Aanleiding In de in gepubliceerde richtlijn Complex Regionaal Pijn Syndroom type I CRPS-I is het voornemen beschreven om uiterlijk in te bepalen of een volledige herziening of gedeeltelijke actualisering van de richtlijn uit nodig zou zijn. Tevens is de kerngroep bij een brede klankbordgroep nagegaan of er in het veld nieuwe knelpunten zijn die aanleiding kunnen zijn voor het opstellen van nieuwe uitgangsvragen die tijdens de herziening kunnen worden beantwoord. Vanwege de voortschrijdende inzichten met betrekking tot diagnostiek en behandeling van CRPS-I is het de kerngroep wenselijk gebleken de richtlijn uit te actualiseren. Tijdens de actualisatie van de richtlijn is tevens aandacht geschonken aan de implementatie-aspecten.

Author:Dile Maukus
Country:Yemen
Language:English (Spanish)
Genre:Business
Published (Last):1 October 2012
Pages:113
PDF File Size:17.86 Mb
ePub File Size:12.81 Mb
ISBN:797-5-63961-600-8
Downloads:41264
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KikDe kerngroepleden hebben geen vacatiegelden of andere onkostenvergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden in het kader van de actualisering van deze richtlijn. Aanleiding In de in gepubliceerde richtlijn Complex Regionaal Pijn Syndroom type I CRPS-I is het voornemen beschreven om uiterlijk in te bepalen of een volledige herziening of gedeeltelijke actualisering van de richtlijn uit nodig zou zijn.

Tevens is de kerngroep bij een brede klankbordgroep nagegaan of er in het veld nieuwe knelpunten zijn die aanleiding kunnen zijn voor het opstellen van nieuwe uitgangsvragen die tijdens de herziening kunnen worden beantwoord.

Vanwege de voortschrijdende inzichten met betrekking tot diagnostiek en behandeling van CRPS-I is het de kerngroep wenselijk gebleken de richtlijn uit te actualiseren. Tijdens de actualisatie van de richtlijn is tevens aandacht geschonken aan de implementatie-aspecten. De actualisering van de richtlijn is gefinancierd met gelden die ter beschikking zijn gesteld uit het TREND-consortium www.

Het CBO is gevraagd methodologische ondersteuning te verlenen bij de herziening van deze richtlijn. Een kerngroep heeft het concept van deze actualisatie voorbereid. Een klankbordgroep heeft in de voorbereidingsfase input gegeven voor de knel-puntenanalyse en in een later stadium feedback op het concept van de geactualiseerde richtlijn.

Vrijwel alle kerngroepleden en leden van de klankbordgroep hebben ook gepartici-peerd in de richtlijnwerkgroep CRPS-I uit en zijn wederom afgevaardigd vanuit alle verenigingen die destijds betrokken waren.

Daarnaast werden criteria voor het stellen van de diagnose verder ontwikkeld. Doel en doelgroep Doel Deze geactualiseerde richtlijn CRPS-I is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering.

De richtlijn berust voor zover mogelijk op de resultaten uit gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek en aansluitende meningsvorming gericht op het vaststellen van goed medisch, paramedisch en psychologisch handelen. De richtlijn biedt aanknopingspunten voor bijvoorbeeld transmurale afspraken of lokale protocollen, hetgeen voor de implementatie bevorderlijk is.

In het bijzonder zal worden ingegaan op de indicaties voor behandeling van de klachten en de rol van de verschillende medische en paramedische disciplines daarin. De ontwikkeling van een richtlijn zal tevens leiden tot verbeterde communicatie tussen behandelaars en toename van de evaluatiemogelijkheden voor behandelvormen en behandelingseffecten. Bij het samenstellen van de werkgroep is rekening gehouden met de geografische spreiding van de werkgroepleden, met een evenredige vertegenwoordiging van de verschillende betrokken verenigingen en instanties, alsmede met een spreiding al dan niet in academische achtergrond.

De werkgroepleden hebben onafhankelijk gehandeld en waren gemandateerd door hun vereniging. Er zijn geen bijzondere vormen van belangenverstrengeling gemeld. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg Dr. Radboud, Nijmegen Dr. Zollinger, orthopedisch chirurg, Ziekenhuis Rivierenland, Tiel Dr.

Haagh, traumachirurg, St. Anna Ziekenhuis, Helmond Prof. Kemler, plastisch chirurg, Martini Ziekenhuis Groningen Prof.

Ruijgrok, revalidatiearts, Academisch Ziekenhuis Maastricht Dr. Radboud en Ergotherapie Nederland, Nijmegen Dr. Verhagen, neurochirurg, St. Elisabeth ziekenhuis, Tilburg Dr.

HUASIPUNGO RESUMEN PDF

RICHTLIJN HERZIENING COMPLEX REGIONAAL PIJN SYNDROOM TYPE 1

CRPS ontstaat meestal als reactie op een ongeval zoals een breuk of verstuiking of een operatie. Soms is er echter geen duidelijke aanleiding te vinden. Meestal is de arm of het been aangedaan, maar het kan ook op andere plaatsen of op meerdere plaatsen tegelijk voorkomen. De aandoening komt vooral voor bij volwassenen, maar ook bij kinderen. Klachten: CRPS is een aandoening die wordt gekenmerkt door pijn en veranderingen in kleur en temperatuur van de huid.

ANILLO LINFATICO DE WALDEYER PDF

Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS)

Fauzragore The project group considers that particular attention needs to be paid to further development of the diagnostic process. Recommendations based on these data i. The results of amputation in reflex sympathetic dystrophy of the upper extremity — an cbo-richtlijne of 7 cases. Two placebo-controlled, randomized studies have been In general, DMSO generates lower direct and indirect found that examined the use of gabapentin in neuro- costs than N-acetylcysteine. The final recommendations for the different treatment modalities will be described at the end of this article. The reflex dystrophy syndrome response to treatment with systemic corticosteroids.

ANTAREJA ANTASENA PDF

Richtlijnendatabase

De kerngroepleden hebben geen vacatiegelden of andere onkostenvergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden in het kader van de actualisering van deze richtlijn. Toestemming voor gebruik van tekst gedeelten kunt u schriftelijk of per en uitsluitend bij de uitgever aanvragen. Adres: zie boven. De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen VRA is de landelijke wetenschappelijke vereniging van medisch specialisten in de revalidatiegeneeskunde.

BIBLIA SAGRADA JOAO FERREIRA DE ALMEIDA PDF

CBO-richtlijnen_crps_2006

.

Related Articles